آخرین تغییر ‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۵، در ‏۱۷:۴۵

چارچوب اطلاعاتی بانکداری

چارچوب اطلاعاتی بانکداری یک طرح معماری با جزئیات و محتویات کسب و کار خدمات مالی است که میتواند به عنوان قدم اولیه در پروژه های ویژه و در سطح سازمان بکار گرفته شود. این طرح به سازمان ها امکان می دهد معماری ها و سیستمهای بین سازمانی را با لحاظ جزئیات تولید کنند و مجموع بیش از سیصد نفر در سال و مشارکت و همکاری سازمانهای پیشرو در این صنعت را با خود به همراه دارد. چارچوب اطلاعاتی بانکداری یک زبان مشترک درون سازمان ایجاد می کند که در حدود هشتاد درصد نیازمندیهای داده ای، فرآیندی، تحلیل کارکردی و طراحی را پوشش می دهد.

مفهوم کلی چارچوب

گروهی متشکل از اجزای متصل به هم که بر اساس یکسری از قواعد از پیش تعریف شده بین خود به مدیریت مسئولیت ها می پردازد. در واقع چارچوب نقشه کلی از ساختاری است که به تعریف مجموعه ای از سلول ها و روابط حاکم بین آنها می پردازد.

تعریف کلی چارچوب اطلاعات و مشخصات عمومی آن

چارچوبی از مدل های مرتبط کسب و کار می باشد که جنبه های مختلف تحلیل و طراحی مورد نیاز را برای پشتیبانی یک مؤسسه مالی توصیف می نماید.

  • اطلاعات محور اصلی چارچوب اطلاعات است.
  • نوع رفتار با این چارچوب و طریقه استفاده از خود ساختار چارچوب اطلاعات جدا گانه تعریف شده است.
  • در چارچوب اطلاعات امکان برقراری ارتباط بین کاربرها و نقش ها و مسئولیت های زیر مجموعه آنها که سبب کاربردی تر شدن این چارچوب میشود نیز فراهم شده است.
  • همچنین چارچوب اطلاعات این امکان را به کاربر می دهد تا نوع اطلاعات واحدی و یا سطح فهمی از آن را را بر حسب نیاز به روش های متنوعی نمایش دهد.

اهداف کلیدی چارچوب اطلاعات

به منظور اجرای پروژه مبنا از این چارچوب استفاده می نماییم. در حقیقت برای ‍ پروژه های بانکداری از چارچوب اطلاعاتی بانکداری که همان چارچوب اطلاعات مخصوص بانکداری است،‌استفاده می نماییم.

  • فراهم آوردن یک استراتژی واحد برای مدیریت اطلاعات به عنوان یک دارایی با ارزش
  • تحقق بخشیدن به ارزشهای بالقوه اطلاعات به بهترین نحو ممکن
  • بهینه سازی پرتفوی فناوریهایی که از کسب و کار و مدیریت اطلاعات پشتیبانی می نمایند.


مدلهای چارچوب اطلاعات

یکی از جنبه های قابل توجه چارچوب اطلاعات، سلولهایی است که با مجموعه ای از مدلهای صنعتی تجمیع شده اند. این مدلها در چارچوب اطلاعات، مدلهای دامنه نامیده میشوند. یک مدل دامنه نشان دهنده فیلد یا حوزه دانشی است که هنگام تحلیل و فهم مسائل در دامنه و همچنین تعریف و توسعه راه حلها برای آن مشکلات می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. بدنه اطلاعات می تواند یک دامنه مساله در نظر گرفته شود. چارچوب اطلاعات برای مدیریت پیچیدگی دامنه مساله، اطلاعات را به تعدادی مدل بسیار وابسته به هم می شکند. مدلها به حوزه‌های کلی مدل‌های بنیادی، مدل‌های فرآیندی ، مدل‌های یکپارچه‌سازی و مدل‌های داده‌ای دسته بندی می شود. این مدلها در طی چشم‌انداز پروژه به منظور پاسخگویی به یک مشکل کسب و کار به‌کار گرفته می‌شوند.