سود

از ویکی‌مبنا
Share/Save/Bookmark
پرش به: ناوبری، جستجو

يكی از مواردی كه هميشه درتعريف آن بين الگوهای مختلف هيچگاه توافقي نبوده، اصطلاح سود است. اصطلاح سود يكی از غير ثابت‌ترين مفاهيم در دنيای تجارت می‌باشد. احتمالاً حسابداری آن قدر توسعه نخواهد يافت كه بتواند سود را به گونه‌ای تعريف نمايد كه مورد قبول همه واقع شود. شايد بتوان گفت سود يكی از مفاهيم حسابداری است كه ازاقتصاد به عاريت گرفته شده است. گر چه از ديدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود بيشتر فعاليت حسابداری را توصيف مي كند اما از لحاظ ملاك اندازه‌گيری بنيادی كماكان مورد ترديد است. بر اساس مفروضات بازار كارا، تحقيق علمی ‌نيز مويد اين ديدگاه است كه سود حسابداری بيشتر محتوای اطلاعاتی دارد. شايد بهتر باشد به عنوان شروع منطقی برای تعريف مفهوم ((سود حسابداري)) به دو مفهوم سود اقتصادی متكی بر مشاهدات دنياي واقعی اشاره نمود. اين دو مفهوم اقتصادی عبارتند از: تغيير در رفاه و حداكثر نمودن منافع تحت شرايط مشخص ساختار بازار، تقاضا برای محصول و قيمت تمام شده عوامل وارده. اين مفاهيم را هيأت تدوين استانداردهای حسابداری مالی در بيانه‌اش با اين عبارات به رسميت شناخته است كه: سود جامع عبارت است ازتغيير در حقوق صاحبان سهام يا خالص دارائی‌های يك واحد تجاری طی دوره می‌باشد و ميزان موفقيت يا شكست عمليات يك فعاليت تجاری را تفاضل وجوه برگشتی با وجوه سرمايه‌گذاری شده نشان می‌دهد.(بيانه شماره1، هيات استانداردهای حسابداری مالی) در واقع با اين عبارات است كه قدم در سطح تفسيری سود می‌گذاريم. در اين سطح، سود بهره مندی حاصل از به‌كارگيری سرمايه است ولی بايد توجه داشت يك موسسه تجاری فقط برای هدف بهره مندی پا بر جا نيست. هدف واحد تجاری تامين جريان ثروت بنفع صاحبان آن است و در واقع بايد گفت سود به مثابه جريانی از اين ثروت است مازاد برآنچه كه برای حفظ يك سرمايه پايدار و با ثبات ضرورت دارد. آدام اسميت در ميان اقتصاددانان نخستين كسی بود كه سود را به مثابه مبلغی كه می‌‌تواند بدون واردكردن آسيبی بر سرمايه ثابت و در گردش، مصرف شود تعريف كرده است. اين تعريف با اظهارات هيكس تكميل گرديده، و اظهار می‌دارد: (( سودمبلغی است كه شخص می‌تواند در طی يك دوره معين خرج و در پايان دوره وضعيت او به همان شكل باقی بماند)).

منبع

راز هزاره