آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا

از ویکی‌مبنا
Share/Save/Bookmark
پرش به: ناوبری، جستجو

آیین‌‏نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (بهره)
(تصویب‌نامه شماره 88526 مورخ 1362/12/17 )

‌هیئت وزیران در جلسه مورخ 1362/12/17 بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، ‌آیین‏‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمود:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست پولی

 • ماده 1: بانک مرکزی بر اساس سیاست کلی اقتصادی و اولویت‌های تعیین شده و همچنین با در نظر گرفتن وضع پولی کشور، خطوط کلی سیاست اعتباری و سیاست اعطای تسهیلات بانکی برای دوره هر برنامه،‌ اعم از پنج ساله و یا درازمدت را با توجه به آثار اقتصادی آن، تنظیم می‏‌نماید؛ تا پس از تأیید شورای پول و اعتبار ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی مربوط جهت تصویب مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
 • ماده 2: بانک مرکزی، حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال بر اساس سیاست‌ها و اولویت‏‌های موضوع ماده یک این آیین‌‏نامه، سیاست کلی اعتباری و همچنین سیاست اعطای تسهیلات بانکی کوتاه‌مدت (یکساله) برای سال بعد را با تأیید شورای پول و اعتبار تنظیم و برای پیشنهاد جهت تصویب هیئت وزیران به مجمع عمومی بانک مرکزی ارسال خواهد داشت.
 • ماده 3: در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانک مرکزی می‏‌تواند علاوه بر به‌کار گرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی، در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار،‌ با استفاده از ابزار ذیل، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
 1. تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‏‌گذاری و مشارکت با توجـه بـه سیاست‏‌های اقتصادی مصوب هیئت وزیران.
 2. تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی، برای انتخاب طرح‏‌های سرمایه‏‌گذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی.
 3. تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‏‌ها در عملیات مضاربه و مشارکت.
 4. حداقل و یا حداکثرهای مقرر در بندهای (2) و (3) ممکن است در رشته‏‌های مختلف، متفاوت باشد.
 5. تعیین حداقل و یا حداکثر میزان تسهیلات اعطایی بانک‏‌ها از محل سپرده‏‌های سرمایه‏‌گذاری و یا منابع بانک برای هریک از رشته‌های فعالیت و عنداللزوم برای هریک از امور موضوع ماده (9) آیین‏‌نامه تجهیز منابع پولی ( موضوع تصویب‌نامه شماره 81962 مورخ 1362/10/12) برای کلیه بانک‏‌ها و یا هریک از آنها، تعیین حدود مذکور، حداقل سالی یک‏‌‌مرتبه، به نحوی صورت خواهد گرفت که اجرای سیاست‌های موضوع مواد (1) و (2) این آیین‏‌نامه تسهیل گردد.
 6. تعیین حداکثر هریک از انواع و یا مجموع تسهیلات اعطایی بـه هـر شخص ـ اعم از حقیقی و یا حقوقی ـ توسط یک و یا چند بانک.
 7. تعیین حداقل و یا حداکثر میزان انواع حق‏‌الوکالـه به‌کارگیـری سپرده‏‌های سرمایه‏‌گذاری. حق‌الوکاله مذکور می‏‌تواند شامل هزینه‌های اداری بانک‏‌ها برای تجهیز و اداره سپرده‌‏های موصوف نیز بشود. در هر صورت، مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانک‏‌ها از صاحبان سپرده‏‌های سرمایه‏‌گذاری اخذ نخواهد شد.
 8. ضوابط تعیین میزان حداقل و یا حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی، با توجه به میزان کار انجام شده برای این‌گونه خدمات. در هر صورت، میزان حداکثر کارمزد مزبور از هزینه کار انجام شده برای این قبیل خدمات تجاوز نخواهد کرد.
 9. تعیین نوع، میزان، حداقل و یا حداکثر امتیازات موضوع ماده (6) قانون و تعیین ضوابط تبلیغات بانکی در این مورد
 • ماده 4: بانک مرکزی در رابطه با اعطای تسهیلات بانکی با شرکت‌های دولتی (که سهام آنها صددرصد متعلق به دولت نیست) منحصراً می‏‌تواند بر اساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و این آیین‌‏نامه، مبادرت به عملیات بانکی بنماید.